Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) - Công thức, cách dùng thực tế ví dụ chi tiết và dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại hoàn thành – Thì hiện tại hoàn thành (thì HTHT) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai. Nếu bạn vẫn còn nhầm lẫn trong quá trình sử dụng […]
Đọc tiếp